Στόχοι

Οι στόχοι της AOPA Hellas είναι οι εξής:

Α. Να προάγει, να υποστηρίζει και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του στην Γενική Αεροπορία. (Η Γενική Αεροπορία, ορίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας ΔΟΠΑ ή στα Αγγλικά International Civil Aviation Organisation ICAO, ότι περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της Πολιτικής Αεροπορίας, εκτός από τις προγραμματισμένες πτήσεις των αερογραμμών, και τις μη προγραμματισμένες πτήσεις εμπορικής μεταφοράς, που γίνονται επ αμοιβή).
Στις δραστηριότητες της ΑΟΡΑ Ελλάς περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων : η εκπαίδευση των χειριστών ιδιωτικών αεροπλάνων, οι ιδιωτικές πτήσεις χειριστών αεροπλάνων με ιδιόκτητα αεροσκάφη, οι ιδιωτικές πτήσεις επαγγελματιών για επαγγελματικούς ή τουριστικούς σκοπούς, οι ιδιωτικές μη εμπορικές πτήσεις τουριστικού περιεχομένου, οι πτήσεις εθισμού, η διοργάνωση αεροπορικών εκδηλώσεων για την διάδωση της Αεροπορικής ιδέας κλπ.

Β. Να προάγει την οικονομία, την ασφάλεια και την εν γένει χρήση της Γενικής Αεροπορίας για την προσωπική μεταφορά του χειριστή ή του ιδιοκτήτη, είτε αυτή γίνεται για επαγγελματικούς σκοπούς είτε γίνεται για λόγους αναψυχής.

Γ. Να ενθαρρύνει την δημιουργία ενός συστήματος αεροδρομίων, ραδιοβοηθημάτων, μέσων επικοινωνιών, συλλογής και διανομής Μετεωρολογικών πληροφοριών, και άλλων ευκολιών, που θα προσφέρονται για χρήση από την Γενική Αεροπορία.

Δ. Να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη συγχρόνων κανονισμών και διαδικασιών, για το γενικότερο συμφέρον της Γενικής Αεροπορίας και της χώρας.

Ε. Να προσφέρει στα μέλη της υποστήριξη, βοήθεια και πληροφόρηση, για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αφορούν την προσωπική πτήση του κάθε μέλους.